THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Hjem
  2. Viktig juridisk informasjon - Brukerbetingelser

Viktig juridisk informasjon - Brukerbetingelser

Anchor Menu

Les brukerbetingelsene nøye for du bruker dette nettstedet. Din tilgang til og bruk av siden, samt materiellet på siden, forutsetter at du aksepterer og etterlever disse betingelsene i sin helhet. Dersom du ikke aksepterer disse betingelsene, må du forlate nettstedet umiddelbart og ikke lenger bruke materiell du har fått fra nettstedet.

Opphavsrett og bruk av innhold

Alt innhold på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, fotografier, bilder, videoer og design ("Innhold") tilhører Kyocera ved opphavsrett, dersom ikke annet er angitt. Kyoceras opphavsrett er beskyttet av landenes lovgivning for opphavsrett, internasjonale konvensjoner, samt annen lovgivning. Unntatt når det er uttrykkelig tillatt av dette nettstedet eller gjeldende lov, er annen bruk ikke tillatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til duplisering, distribusjon, videresending, sending, sletting, redigering.
Det er ikke tillatt med kommersiell bruk eller publisering av innholdet uten at det er innhentet skriftlig tillatelse fra Kyocera.
Ingen del av innholdet skal gjøres tilgjengelig på andre nettsteder. Dette nettstedet og innholdet skal ikke lagres (helt eller delvis) i noen form for database, eller brukes til å lage eller distribuere en database med dette nettstedet eller innhold fra dette nettstedet.

No publication or commercial use of the Content is permitted without the prior written permission of Kyocera.

No part of the Content shall be made available as part of another Web site. This Web site and the Content shall not be stored (in whole or part) in a database of any kind, or used to construct a database or to distribute a database containing this Web site or the Content.

Andre betingelser og merknader kan gjelde

Andre betingelser og vilkår kan gjelde for forretningstransaksjoner eller kampanjer fra Kyocera via dette nettstedet. Andre betingelser og vilkår angitt i meldinger eller kommunikasjon fra dette nettstedet vil også gjelde. Intet innhold i denne siden som inneholder juridisk informasjon har til hensikt å modifisere eller legge til noe i forholdet mellom deg og Kyocera.

Selv om disse brukerbetingelsene skal gjelde for alt innhold på kyocera.com, kan det være at dette nettstedet inneholder annen beskyttet informasjon og andre betingelser, betingelser som også må leses og følges som gjeldende for de stedene på nettstedet de er ment å gjelde. Visse deler av dette nettstedet er ment for brukere i spesielle land som angitt i de enkelte lands referanser i informasjonen på toppen av nettstedet. Landsspesifikke brukerbetingelser for nettstedet kan variere. Disse finnes på Kyoceras nettside for de respektive landene. Kyocera kan når som helst ved å oppdatere disse sidene med juridisk informasjon, trekke tilbake eller modifisere rettighetene som er angitt for nettstedet.

Annen intellektuell eiendomsrett

Vennligst merk at ethvert produkt, prosess eller teknologi beskrevet i dette materialet på dette nettstedet kan være underlagt intellektuell eiendomsrett til Kyocera og er ikke lisensiert som sådan. Kyocera, Kyocera-logoen, Kyocera symbolmerke og de fleste andre merkenavnene på dette nettstedet er verdensomspennende varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Kyocera.

Kyocera symbolmerke

Brukere hos USAs myndigheter

Bruk, duplisering eller publisering av USAs offentlige myndigheter er underlagt restriksjoner fastsatt i DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) og FAR 52.227-19, samt etterfølgende bestemmelser som kan bli gjeldende.

Fraskrivningsklausuler

INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER GITT TIL DEG "SOM DEN ER" KUN FOR DITT INTERNE FORMÅL, UTEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI FOR AT INFORMASJONEN ER NØYAKTIG ELLER FULLSTENDIG, INKLUDERT IMPLIKASJONER OM NOEN FORMER FOR GARANTI, OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, ELLER MULIGHET FOR KRENKELSER. KYOCERA VIL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FOR SPESIFIKKE ELLER FØLGESKADER ETTER BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ELLER SOM FØLGE AV TILTRO TIL NOEN FORMER FOR INFORMASJON ELLER MATERIELL PÅ NETTSTEDET ELLER FRA HYPERLENKER PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER FRA TAP AV OVERSKUDD, AVBRUTT FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA, SELV OM KYOCERA ER UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, FULLT UT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELATELSE AV IMPLISITTE GARANTIER OG REPRESENTASJONER, SLIK AT UTELATELSENE OVER MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG.

Materiellet på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil, og informasjon vil bli endret, oppdatert og slettet uten at det blir informert om det på forhånd. Kyocera kan når som helst gjøre forbedringer og/eller endringer i produkter og/eller programmer omtalt i dette materiellet. Kyocera garanterer ikke at nettstedet drives uten forstyrrelser eller er feilfritt eller at feil vil bli rettet. Kyocera garanterer ikke at dette nettstedet er kompatibelt med ditt datautstyr eller at dette nettstedet eller serveren er fri for feil eller virus, ormer eller "trojanske hester". Kyocera er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå hos deg som følge av slike destruktive egenskaper.

I tillegg går ikke Kyocera på noen måte god for eller garanterer for andre nettsteder som du selv velger å gå inn på via dette nettstedet. Linker fra Kyocera til andre nettsteder er lagt ut bare som en tjeneste for deg og impliserer ikke at Kyocera går god for dem eller innholdet i dem.

Overgivelse av informasjon til Kyocera

Vennligst se vårt reglement for personvern for generell informasjon. Kyocera ønsker ikke å motta konfidensiell eller privat informasjon fra deg via dette nettstedet dersom du ikke har inngått en annen skriftlig avtale om å dele slik informasjon. All informasjon som Kyocera mottar via dette nettstedet, annen enn personlig informasjon som er underlagt Kyoceras reglement for personvern, er å anse som IKKE-KONFIDENSIELL. VED Å OVERFØRE INFORMASJON TIL KYOCERA VIA DETTE NETTSTEDET ELLER PÅ ANNEN MÅTE VIA ELEKTRONISKE MEDIER UTEN SKRIFTLIG AVTALE MED KYOCERA OM SLIK OVERFØRING, ER DU INNFORSTÅTT MED AT KYOCERA KAN BRUKE INFORMASJONEN TIL ET HVILKET SOM HELST FORMÅL UTEN FORPLIKTELSER OVERFOR DEG.

Viktig juridisk informasjon - Brukerbetingelser ?Norway September 2010.